Algemeen

Nee, u hoeft zich niet te registreren. U kunt het hele forum rustig bekijken.

In elk topic is het e-mailadres van de fokker vermeld.

Wij laten hier alleen geregistreerde fokkers toe. U kunt hier geen kittens plaatsen.

Registratie

Wij willen alle kopers de zekerheid geven niet met broodfokkers van doen te hebben. Deze worden ook niet toegelaten.
Mocht u toch een broodfokker zien op de website vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden met bewijsstukken naar info@catterykittens.com.
Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Dan kunnen wij u helaas niet toelaten tot het fokkerssysteem.

Omdat wij niet bij alle verenigingen kunnen navragen of u daadwerkelijk lid bent en wij aan de kopers willen verzekeren dat ze met legitieme fokkers van doen hebben.

Na uw registratie via onze website, krijgt u een e-mail met daarin het verzoek ons uw bewijs van registratie bij uw vereniging toe te sturen.
Na deze controle krijgt u een link toegestuurd naar ons betaalsysteem.
Zodra uw betaling is gedaan, wordt u toegevoegd in het forum in uw eigen ras en land.
U ontvangt daarna uw inloggegevens via e-mail van ons.

Na uw registratie via onze website, krijgt u een e-mail met daarin het verzoek ons uw bewijs van registratie bij uw vereniging toe te sturen.
Na deze controle krijgt u een link toegestuurd naar ons betaalsysteem.
Zodra uw betaling is gedaan, wordt u toegevoegd in het forum in uw eigen ras en land.
U ontvangt daarna uw inloggegevens via e-mail van ons.

Abonnement

Maand € 10,-
Kwartaal € 20,-
Half jaar € 30,-
Jaar € 50,-

Het abonnement stopt automatisch.
U krijgt kort voor afloop van uw gekozen abonnement een e-mail met daarin de vraag of u wilt verlengen.

Het is mogelijk dat u bent aangevinkt als broodfokker.
U kunt informatie opvragen via info@catterykittens.com

Zodra u aangevinkt wordt als broodfokker, zullen wij de aangeleverde bewijzen hiervan controleren.
Zijn wij het hierna eens met de aantijgingen dan zullen wij uw account definitief stoppen.
Het eventuele resterende abonnementsbedrag zal niet geretourneerd worden.

Wij checken bij de registratie of een fokker geregistreerd staat bij een vereniging.

Is deze niet geregistreerd, krijgt de fokker geen toegang tot het forum.

Tevens checken wij diverse zwarte lijsten.

 

Iemand kan op een zwarte lijst komen als:

Hij/zij fokt zonder stamboom.

Zieke kittens heeft afgeleverd en daar niet correct met de koper mee om is gegaan.

Zijn dieren verwaarloost of in verkeerde omstandigheden houd.

Het registratie nr. of Hk nummer is ingenomen.

Bekend is dat de fokker een rechtmatige inval van de nvwa (nederland) of andere dier rechten groepen heeft gehad.

 

Als we later een bericht krijgen dat een fokker zich niet aan de regels van verantwoord fokken houd,

(zie zwarte lijst punten) zullen wij de fokker op non actief zetten.

Wij bekijken dan de bewijzen en als wij het er mee eens zijn zal de fokker verwijderd worden van het forum.

Blijken de bewijzen eenzijdig of niet waar krijgt de fokker weer toegang tot het forum.

Advertenties

Nee, voor het overzicht van de kopers kunt u per advertentie maar 1 kitten plaatsen.

Nee, voor het overzicht van de kopers kunt u alleen in uw eigen landcategorie kittens plaatsen.

Nee, zeer waarschijnlijk is uw gefokte ras verboden in het land waar u woont.
Wij bieden dan geen plaats voor dit ras, ook niet in de andere landcategorieën.
Bij vragen hierover kunt u ons altijd contacteren via info@catterykittens.com

U kunt ons met bewijzen van dit soort verboden altijd e-mailen dan passen wij het aan.

Nee, u kunt onbeperkt advertenties plaatsen tijdens uw abonnement.
U kunt maximaal 1 kitten per advertentie plaatsen.

Uw advertenties blijven staan tot u ze zelf verwijderd.

Ze blijven staan tot u ze zelf verwijderd of tot u uw abonnement niet verlengd.

Gegevens en Privacy

Direct na controle van uw registratiebewijs verwijderen wij uw aangeleverde registratiebewijs uit ons systeem.
Tijdens gebruik van het abonnement blijven uw andere aangeleverde gegevens in ons systeem staan.
Bij niet verlengen van het abonnement zullen wij al uw gegevens direct verwijderen uit ons systeem.
Bij hernieuwde aanmelding zult u dus opnieuw het registratieproces moeten doorlopen.

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van deze website van CatteryKittens.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden (‘informatie’), gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. U wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze gebruiksvoorwaarden opslaan en/of printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan CatteryKittens.com niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. CatteryKittens.com is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

CatteryKittens.com is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CatteryKittens.com. CatteryKittens.com is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. CatteryKittens.com is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de een bevoegd rechter.

Privacy verklaring in het kader van de AVG 2018

CatteryKittens.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@catterykittens.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

CatteryKittens.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@catterykittens.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CatteryKittens.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CatteryKittens.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens omdat je hebt aangegeven bij ons te willen registreren op het forum van CatteryKittens.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

CatteryKittens.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CatteryKittens.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CatteryKittens.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@catterykittens.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CatteryKittens.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@catterykittens.com

Overig

Advertenties plaatsen is zeker mogelijk. Neem voor deze kwestie contact op met admin@catterykittens.com.

Niet toegestane of verboden rassen op dit forum

Scottisch fold / Highland fold
Vanwege de vele gezondheids- en welzijnsproblemen wordt dit ras door veel rasverenigingen niet erkend. De gevouwen oren is het gevolg van een spontane mutatie in een gen dat het kraakbeen van onder andere het oor aantast.  Deze genetische mutatie die het kraakbeen door het hele lichaam aantast, en ze vanaf jonge leeftijd vatbaar maakt voor ernstige gezondheidsproblemen, waaronder artritis, is een ernstige erfelijke aandoening: osteochondrodysplasie.
Dit ras word hierom niet geaccepteerd op dit forum.

 

Dwergkatten

Munchkin
De Munchkin is een kat die lijdt aan een achondroplasische dwergmutatie ofwel dwerggroei bij de kat. Kenmerkend voor deze afwijking is de kortpotigheid.
Door overkoepelende organisaties van raskatten in Europa wordt deze kat niet als ras erkend. Dit ras word hierom niet geaccepteerd op dit forum.

Bambino Sphynx
De Bambino is een kattenras dat is ontstaan ​​als een kruising tussen de rassen Sphynx en Munchkin. De Bambino Sphynx heeft korte poten (achondroplasie), grote rechtopstaande oren en is meestal kaal. Vanwege het dierenwelzijn is het fokken van Bambino-katten niet in alle landen legaal. Dit ras word hierom niet geaccepteerd op dit forum.

Dwelf
De Dwelf is een kruising tussen de Bambino Sphynx en de American Curl. De naar achteren gekrulde oren zijn het gevolg van een mutatie. Ook de korte poten (achondroplasie) beperken de kat in zijn bewegingen. Ze kunnen skeletproblemen krijgen. Dit ras word hierom niet geaccepteerd op dit forum.

Lambkin / Nanus Rex
De Lambkin is een kruising tussen een Selkirk Rex en een Munchkin. Het is een Dwerg die de toestand van dwerggroei heeft als gevolg van een genetische mutatie. De korte poten (achondroplasie) beperken de kat in zijn bewegingen. Dit ras word hierom niet geaccepteerd op dit forum.

Geen enkel dwergras word geaccepteerd op dit forum.

 

Gedeeltelijk niet toegestaan.

Savannah
Deze kat is ontstaan door een kruising van een serval en een huiskat. De savannah is een hybride kat. De savannah is in sommige landen verboden. Waaronder België. Daarom is het voor dit ras niet mogelijk om in die landen te adverteren.

Bengaal
De Bengaal is een hybride kat die is ontstaan door de kruising van een Bengaalse tijgerkat en een huiskat. De Bengaal is in sommige landen verboden. Waaronder België. Vanaf de vijfde generatie (F5) zijn hybride Bengalen wel toegestaan in België (behalve in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Bengalen mogen dus alleen vanaf F5 geadverteerd worden in België.

Lykoi
De Lykoi is een kattenras, ontstaan uit een natuurlijke mutatie van de kortharige huiskat. De meest voorkomende aandoeningen bij dit ras hebben te maken met zijn huid. Ze hebben een grotere kans op huidziekten zoals huidkanker. Dit ras is in sommige landen verboden, waaronder Nederland. Dit ras mag dus niet in alle landen van ons forum geadverteerd worden.